Informații generale

 

Prezentare generală

Comuna Hălmagiu este situată în depresiunea cu acelaşi nume, la confluenţa râului Hălmăgel cu Crişul Alb, la poalele Munţilor Bihor, şi are o suprafaţă administrativă de 8400 ha. Din punct de vedere administrativ comuna are în componenţă unsprezece (11) sate: Hălmagiu - sat reşedinţă de comună situat la o distanţă de 136 km faţă de municipiul Arad, şi satele Băneşti, Bodeşti, Brusturi, Cristeşti, Ioneşti, Leasa, Leştioara, Poenari, Tisa, Ţărmure.

Populaţia comunei număra la ultimul recensământ 3562 locuitori din care 99,9% erau români şi 0,1% alte naţionalităţi şi populaţie nedeclarată.

Prima atestare documentară a localităţii Hălmagiu datează din anul 1390. Celelalte sate sunt atestate documentar după cum urmează: Satele Băneşti, Bodeşti şi Ioneşti în anul 1441, Brusturi în anul 1360, Cristeşti în anul 1464, Leasa, Tisa şi Ţărmure în anul 1439, Leştioara în anul 1477 şi Poenari în 1760-1762.

Deşi economia comunei este una predominant agrară, în ultima perioadă sectorul economic secundar şi terţiar au avut evoluţii ascendente. Comuna este cunoscută ca un important bazin pomicol. Mica industrie-artizanală, a făcut din comuna Hălmagiu un important centru de cojocărit şi de confecţionare a uneltelor din lemn. Dintre resursele exploatabile ale comunei amintim andezitul, minereurile complexe şi argilele vărgate.

 

Comuna Hălmagiu este şi un important areal de convergenţă turistică a judeţului. Dintre obiectivele turistice ale comunei amintim biserica ortodoxă voivodală ce poartă hramul "Adormirea Maicii Domnului", biserică care a fost construită în 1440, fiind atribuită voievodului Moga şi care deţine picturi murale din secolul al XV-lea; biserica din secolul al XVIIIlea cu hramul "Naşterea Maicii Domnului" realizată în stil baroc simplificat şi cu picturi murale în stil bizantin; ruinele unei cetăţi din secolul al XVI-leaş fosta staţie de poştalion - hanul "Birtul Mare" ce datează de la sfârşitul secolului al VIII-lea;monumentul închinat lui Avram Iancu; monumentul Eroilor Neamului; biserica din Cristeşti, biserică din lemn cu hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" construită înainte de 1700, cu picturi din 1865; biserica de lemn cu hramul "Pogorârea Duhului Sfânt" din Bodeşti, datată din 1750-1760, pictată în 1831 şi restaurată în 1957; biserica din Ioneşti, biserică din lemn cu hramul "Sfântul Gheorghe" construită în anul 1730 pe locul uneia ce data din 1460 şi care deţine picturi pe pânză executate în 1845; biserica din Tisa, biserică din lemn cuhramul "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel", construită în 1770 şi pictată în 1846 şi biserica din Ţărmure, tot din lemn, purtând hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril", construită în 1780 şi pictată pe pânză în 1870.