Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

 

A.    INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, COMUNA HĂLMAGIU, procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul website-ului atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

 

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Pentru a urmări mai ușor informațiile, ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „COMUNA HĂLMAGIU”, „Instituția”, „noi”, „nostru”, etc, iar la dumneavoastră folosind termenii „utilizator”, „vizitator”.

 

www.primariahalmagiu.ro este website-ul oficial al COMUNEI HĂLMAGIU pentru asigurarea unei mai mari transparențe, o mai bună înțelegere de către cetățeni a activităților unității administrativ-teritoriale a COMUNEI HĂLMAGIU și pentru îmbunătățirea procesului de comunicare dintre cetățeni și instituție. Prin intermediul secțiunilor sale, website-ul oferă în mod constant, actualizat, exact și complet accesul utilizatorilorla informații publice, acte normative, dispoziții ale primarului, hotărâri ale Consiliului Local Hălmagiu,anunțuri publice, reglementări și știri în legătură cu activitățile Comunei Hălmagiu sau de interes general. Instituția nu poate garanta însă, că paginile website-ului nu conțin erori, dar vă asigurăm că depunem toate diligențele pentru remedierea lor și realizarea unei informări corecte.

 

COMUNA HĂLMAGIU are sediul social în localitatea Hălmagiu, str. Primăriei, nr. 9,județul Arad, este Operator de date cu caracter personal și în această calitate prelucrează datele cu caracter personal ale contribuabililor, ale locuitorilor comunei, ale partenerilor contractuali, ale vizitatorilor sediului instituției, ale persoanelor care accesează website-ul nostru sau comunică cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, telefon, poștă, întâlniri, participare evenimente, etc), angajați și colaboratori, alte persoane fizice, în vederea sprijinirii procesului de furnizare a serviciilor publice pentru contribuabili și a activităților suport specifice administrației publice locale.

 

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personalepe care le colectăm prin intermediul website-ului nostru, modul în care utilizăm aceste informații, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politicădescriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor cu caracter personal și pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind activitatea COMUNEI HĂLMAGIU.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe detalii despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator al website-ului COMUNEI HĂLMAGIU– www.primariahalmagiu.ro

 

COMUNA HĂLMAGIU se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să punăîn aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor. 

 

B.     CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

COMUNA HĂLMAGIU colectează și prelucrează doar datele cu caracter personal pe care utilizatorii/vizitatorii le pun la dispoziție prin accesarea și vizitarea de către aceștia a site-ului, prin interacționarea cu website-ul nostru, precum și prin alte mijloace.

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea transmiterii de mesaje,petiții,sesizări online, reclamații sau pentru a ne adresa o solicitare de informații publice,vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal pentru:

- Transmiterea sau adresarea de mesaje, solicitări, sesizări sau orice alte întrebări, prin utilizarea formularului de contact pe care îl regăsiți pe website-ul nostru la secțiunea ”CONTACT”sau prin accesarea formularului de ”SESIZĂRI ONLINE”. Datele solicitate cu ocazia utilizării acestui formular sunt: numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii sesizărilor/petițiilor/mesajelor/solicitărilor dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru.

Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul formularelor noastre de contact nu este o cerință contractuală, dar totuși rețineți că rubricile marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii, deoarece avem nevoie de aceste informații pentru a identifica problema sesizată, a respecta prevederile legale sau a răspunde solicitărilor primite. Alte date sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularelor de contact sunt la alegerea dumneavoastră.

Website-ul nostru include și alte linkuri/adresede interes pentru informarea dumneavoastră către website-uri pe care Instituția noastră nu le controlează (de ex: www.e-Primarii.ro, www.istorm.ro). După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea înainte de a trimite orice informații personale acestor website-uri. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor instituţii sau pentru modul în care website-urile acestora își gestionează datele. Comuna Hălmagiu nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

 

C.    PRELUCRAREA ANUMITOR INFORMAȚII PE SITE

Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, website-ul www.primariahalmagiu.ro colectează automat anumite informații tehnice despre utilizatorii website-ului și le stochează în fișierele jurnal – modulele cookie sau alte tehnologii similare(web beacons, web server logs, s.a). Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu identifică direct o anumită persoană.

Aceste date includ: adresele IP (Protocol Internet), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui website, de exemplu paginile vizualizate,anunțurile pe care ați dat click. Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a modulelor cookie disponibilă pe website-ul nostru.

 

D.    SCOPURILE PRELUCRĂRII

COMUNA HĂLMAGIU prelucrează prin intermediul website-ului date cu caracter personal în următoarele scopuri:

·         Informarea utilizatorilor cu privire la diverse solicitări/mesaje/petiții/sesizări/reclamațiiadresate prin intermediul formularului de ”Contact” și soluționarea acestora;

·         Furnizarea serviciilor administrației publice locale și emiterea actelor administrative specifice autorității publice locale necesare satisfacerii intereselor cetățenilor Comunei Hălmagiu (în limitele atribuțiilor stabilite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, pentru consiliul local, primarul,aparatul de specialitate al primarului și instituțiile, serviciile publice de interes local, a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ sau a altor acte normative incidente, în vigoare);

·         Promovarea unor acțiuni, proiecte, inițiativeși evenimentede interes local pentru cetățenii Comunei Hălmagiu;

·         Efectuarea de analize interne destinate îmbunătățirii serviciilor publice locale;

·         Analizarea și îmbunătățirea relației instituției cu publicul, respectiv a comunicărilor noastre către dumneavoastră;

·         Îndeplinirea unor obligații legale specifice autorității publice locale;

·         Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportăriprivind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor de consum ale vizitatorilor website-ului.

·         Colectarea de informații de la vizitatori privind gradul de satisfacție referitor la activitatea și serviciile administrației publice locale a Comunei Hălmagiu.

 

E.     TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

·         Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016(în ceea ce privește activitatea de constatare, impunere și control, precum și colectare de la cetățeni a impozitelor și taxelor locale, amenzilor, a elaborării, întocmirii, aprobării și execuției bugetului unității administrativ-teritoriale, a executării hotărârilor emise de Consiliul Local Hălmagiu și dispozițiilor Primarului, pentru înregistrarea financiar-contabilă, pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor conform O.G. nr. 27/2002 privind activitatea de reglementare a activității de soluționare a petițiilor și a altor acte normative incidente, pentru respectarea și aplicarea obligațiilor contractuale și politicilor interne ale Instituției, s.a).

·         Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit.e) din Regulamentul UE 679/2016, atunci când prelucrarea datelor se realizează în legătură cu activitatea instituției noastre, respectiv furnizarea serviciilor publice de interes local către cetățeni prin activități, inițiative, evenimente, realizarea de programe și proiecte, prin intermediul instituțiilor și serviciilor publice subordonate privind: 

v  Educația,

v  Serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială,

v  Sănătatea,

v  Cultura,

v  Tineretul,

v  Sportul,

v  Ordinea publică,

v  Situațiile de urgență,

v  Protecția și refacerea mediului,

v  Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectura, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale,

v  Dezvoltarea urbană,

v  Evidența persoanelor,

v  Podurile și drumurile publice,

v  Serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local,

v  Activitățile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor,

v  Activitățile de administrație social-comunitară,

v  Punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale Hălmagiu,

v  Alte servicii publice stabilite prin lege:

-    impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, munca în folosul comunității,

-    colectare debite/ recuperare creanțe,

-    emitere autorizare/ licențe,

-    resurse umane,

-    fond funciar, registru agricol

-    gestiunea economico-financiară și administrativă,

-    darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietatea publică a comunei Hălmagiu,

-    vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei Hălmagiu,

-    stare civilă,

-    urbanism și amenajarea teritoriului,

-    registrul electoral – evidența electorală,

-    arhivă

-    registratură, relații publice, secretariat.

·         Prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate (pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei și a altor acțiuni ilegale)și protejarea drepturilor și intereselor COMUNEIHĂLMAGIUși ale terților colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.

Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. 

 

F.        DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

COMUNA HĂLMAGIU prelucrează datele cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare, a nomenclatorului arhivistic aprobat la nivelul instituției și a interesului de protejare a drepturilor cetățenilor.

Mai precis, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, ci numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat datele conform prevederilor legale aplicabile. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de ștergere sau distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar COMUNA HĂLMAGIU nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, se vor aplica măsuri care vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea în conformitate cu procedurile legale aplicabile și cerințele de protejarea intereselor persoanelor vizate.

Informațiile colectate de cookies sunt stocate timp de 12 luni în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.

G.    TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, COMUNA HĂLMAGIU poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității Instituției noastre prin intermediul site-ului, precum furnizori de servicii IT, ori în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege, la solicitarea organelor fiscale sau a altor autorități competente de control.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

 

H.    DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Conform prevederilor Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă puteți exercita următoarele drepturi:

·         Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la COMUNAHĂLMAGIU, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către COMUNAHĂLMAGIUși dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;

·         Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la COMUNAHĂLMAGIUrectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;

·         Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține din partea noastrăștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însăîn acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care Instituțiaare obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu,în cazul în care datele sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, ori sunt prelucrate în scopuri statistice sau de arhivare, ori pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță. Datele pot fi șterse în următoarele situații:

-          acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

-          în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

-          în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

-          în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

-          în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

·         Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la COMUNA HĂLMAGIU restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:

1.      (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;

2.      (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;

3.      (iii) COMUNA HĂLMAGIU nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

·         Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către COMUNA HĂLMAGIU către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

·         Dreptul la opoziție,reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care COMUNA HĂLMAGIU are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

·         Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

·         Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea încetării prelucrării datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.

·         Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către COMUNA HĂLMAGIU.

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

I.       CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

COMUNA HĂLMAGIU pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatoriceși fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personalîmpotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizăriiîn alte scopuri.

Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu.

Restricționăm accesul la datele dumneavoastră personale doar acelor angajați care trebuie să cunoască acele informații pentru a vă oferi servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dumneavoastră.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea securității datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări materiale sau nemateriale pentru dumneavoastră (de exemplu: furt de identitate, frauda sau pierdere financiară, discriminare), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competenta de supraveghere despre incidentele de utilizare incorectă sau incursiuni neautorizate în site-ul www.primariahalmagiu.ro.

 

J.      ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Conținutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost efectuată cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intrăîn vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

 

K.    CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politicăde confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la adresa Instituției din localitatea Hălmagiu, str. Primăriei, nr. 9, jud. Arad, sau prin e-mail la următoarea adresă:contact@primariahalmagiu.ro.

 

Datele de contact ale responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor:

Email: dpo@primariahalmagiu.ro