DIRECTIA URBANISM- ETAPE SI ACTE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL

ETAPE ŞI ACTE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL PENTRU DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

A.CUMPĂRAREA UNUI TEREN

Informatii asupra terenului -de la Biroul de urbanism Halmagiu

 

B.CERTIFICAT DE URBANISM pentru care se prezintă:

• CERERE TIP – de la Secretariat, înregistrată la Secretariat

• EXTRAS C.F. LA ZI ( de maxim 30 zile)-copie

• PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ ŞI PLAN DE SITUAŢIE

• TAXĂ CERTIFICAT DE URBANISM – informaţii la biroul arhitectului şef (copie chitanţă)

 

C. PRELUNGIRE CERTIFICAT DE URBANISM:

• CERERE TIP – înregistrată la Secretariat

• TAXĂ PRELUNGIRE CERTIFICAT DE URBANISM - C.U. in original si informaţii la biroul arhitectului şef (copie chitanţă)

 

D. CONSTRUIREA UNUI IMOBIL

taxa AC (autorizatie de constructie) 

I) CERTIFICAT DE URBANISM (construire,branşamente, dezmembrare, unificare, scoatere din circuit agricol) pentru care se prezintă:

• CERERE TIP – de la Secretariat, înregistrată la Secretariat

• PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ ŞI PLAN DE SITUAŢIE ÎNTOCMIT DE INGINER TOPO AUTORIZAT, CU STAMPILĂ ONCGC si viza OCPI

• TAXĂ CERTIFICAT DE URBANISM – informaţii la biroul arhitectului şef (copie chitanţă)

 

II) AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE pentru care se prezintă:

• CERERE TIP - de la Secretariat, înregistrată la Secretariat

• EXTRAS C.F. LA ZI ( de maxim 30 zile) original şi copie

• P.A.C.- 2 exemplare ce conţin:

• Ridicare topografica referitor la teren cu stampila ONCGC si viza OCPI

• Proiect arhitectură – planuri-toate, secţiuni, faţade-toate (cotate)

• Proiect structură (extras)– plan fundaţii, detalii fundaţii

• REFERAT GEOTEHNIC – după caz

• REFERAT VERIFICATOR MLPAT – după caz

• EXPERTIZĂ TEHNICĂ – în cazul modificărilor elementelor structurale.

• AVIZELE MENŢIONATE ÎN CERTIFICATUL DE URBANISM

• DECLARAŢIE DE NEIMPLICARE JUDICIARĂ A IMOBILELOR (teren, construcţii) – PE PROPRIE RĂSPUNDERE – formular de la Secretariat.

• CONTRACT DE COMODAT, CESIUNE sau CONSESIUNE de la COPROPRIETARI – dacă există coproprietari, alti proprietari, etc.

• ACORD NOTARIAL VECINI (pentru construire şi întreţinere ulterioară), înscris în CF vecini– pentru construcţii amplasate pe limita de proprietate cu vecinii.

• COPIE CERTIFICAT DE URBANISM

• TAXĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE - informaţii la biroul arhitectului şef (copie chitanţă)

• DOVADA DREPTULUI DE SEMNATURA, din partea O.A.R.

PRELUNGIRE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE:

• CERERE TIP – înregistrată la Secretariat

• AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE ÎN ORIGINAL

• TAXĂ PRELUNGIRE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE – informaţii la biroul arhitectului şef (copie chitanţă)

-LA ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE SE VA PREZENTA LA DIRECŢIA DE URBANISM O ÎNŞTIINŢARE DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE (formular de la biroul arhitectului şef), înregistrată la Secretariat.

 

 

C. ÎNTABULAREA UNEI CONSTRUCŢII

Toate lucrarile prevazute in proiectul pentru autorizatia de constructie trebuie sa fie terminate (structura, finisaje interioare, finisaje  exterioare, etc)

• CERERE TIP – de la Secretariat, înregistrată la Secretariat

• EXTRAS C.F. LA ZI (de maxim 30 zile) original şi copie

• PROCES VERBAL DE RECEPŢIE – semnat de beneficiar, proiectant şi executant-diriginte de şantier- (formular la biroul arhitectului şef)-2 ex.

• COPIE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE

• PLAN DE SITUAŢIE (cu construcţia) VIZAT DE UN TOPOGRAF AUTORIZAT- situaţia existentă de pe teren

• TAXĂ DE REGULARIZARE (copie chitanţă)

• COPIE CHITANŢĂ TAXĂ REGULARIZARE I.J.C.

 

 

 

 

D. ADEVERINŢE (apartenenţă intravilan, extravilan, adresă, etc)

• CERERE TIP de la Secretariat, înregistrată la Secretariat

• EXTRAS C.F. LA ZI (de maxim 30 zile) - copie

• PLAN DE SITUAŢIE – după caz

• COPIE BULETIN (doar pentru adresă)